Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Opis robót

Postęp robót drogowych za styczeń 2019r.

W miesiącu wykonano następujące roboty drogowe na Zadaniu I na odcinku Radziejowice –

Przeszkoda:

Bieżące utrzymanie drogi,

Wykonanie robót ziemnych - pobocza,

Roboty na nawierzchni bitumicznej:

~ układanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej,

~ układanie warstwy wiążącej i ścieralnej,

~ przejazdy i wjazdy awaryjne.

Wykonanie robót brukarskich

Roboty wykończeniowe:

~ montaż ekranów akustycznych,

~ montaż oznakowania pionowego i poziomego,

~ montaż ogrodzeń,

~ wykonanie barier ochronnych,

 

 

 

Postęp robót mostowych za styczeń 2019r.

W miesiącu wykonano następujące roboty mostowe na Zadaniu I na odcinku Radziejowice –

Przeszkoda:

~ Obiekt KŁ-1a (420+771,70) – Kładka pieszo-rowerowa nad drogą ekspresową S-8:

~ prace zakończone na obiekcie,

~ Obiekt WS-1 (421+570,04) – Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S-8 nad drogą gminną:

~ prace zakończone na obiekcie.

~ Obiekt WD-2 (422+885,23) – wiadukt w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową S8:.

~ zakończenie prac na obiekcie.

~ Obiekt MS-2a (424+286,46) – Most w ciągu drogi ekspresowej S-8 nad rzeką Pisia-Tuczna:

~ W bieżącym miesiącu Wykonawca nie wykonywał żadnych robót.

Obiekt WD-3 (424+619,00) – wiadukt w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową S8:

~ prace zakończone na obiekcie.

Obiekt KŁ-3a (426+200,75) – Kładka pieszo-rowerowa nad drogą ekspresową S-8nad

drogą ekspresową S8:

~ prace zakończone na obiekcie.

Obiekt WD-4 (426+634,94) – Wiadukt w łącznicy Z4 nad drogą ekspresową S-8:

~ W bieżącym miesiącu Wykonawca nie wykonywał żadnych robót.

Obiekt WD-5 (427+323,41) – wiadukt w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową S8:

~ prace zakończone na obiekcie.

Obiekt WD-6 (429+116,00) – wiadukt w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową S8:

~ W bieżącym miesiącu Wykonawca nie wykonywał żadnych robót.

Obiekt MO-2 (424+286,46) – mur oporowy:

~ montaż prefabrykowanych desek gzymsowych,

~ zbrojenie i betonowanie oczepów,

Obiekt MO-1 (424+286,46) – mur oporowy:

~ zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych.

 

 

Postęp robót branżowych za styczeń 2019 r.

W bieżącym miesiącu wykonano następujące roboty branżowe na Zadaniu I na odcinku

Radziejowice – Przeszkoda od km 420+100 do 430+000:

1. Branża telekomunikacyjna:

~ Wykonawca nie wykonywał żadnych prac w/w branży.

2. Branża elektryczna:

~ kontynuowano prace przy budowie oświetlenia drogowego;

3. Wod.-Kan.:

Regulacja wpustów drogowych wraz z przykanalikami, regulacje studni

Roboty przy przebudowie zbiorników retencyjnych ZK-4 – wykonanie układu

podczyszczającego wraz z zakończeniem robót montażowych, ZK-3 – roboty

przygotowawcze,

Roboty przy montażu zastawek na zbiornikach retencyjnych.

4. Przebudowa gazociągów:

Wykonawca nie wykonywał żadnych prac w/w branży.

5. Branża melioracyjna, przebudowa urządzeń melioracyjnych i koryt cieków:

Wykonawca nie wykonywał żadnych prac w/w branży.

6. Zieleń/Ochrona środowiska:

Skontrolowano zabezpieczenia przed wtargnięciem zwierząt na teren budowy wraz z

zabezpieczeniem studzienek wpadowych z osadnikami,

Kontrolowano ustawianie ogrodzeń drogi oraz ogrodzeń zbiorników retencyjnych,

Dokonano kontroli prac wykonywanych przy przepustach hydrologiczno-

ekologicznego.

7. Branża konstrukcyjno-budowlana:

MOP „Przeszkoda” – wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej oraz montaż

instalacji sanitarnej,

MOP „Żabia Wola” – wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej i elektrycznej,

montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji wewnętrznej,

MOP „Krze” – wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej i elektrycznej, montaż

stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji wewnętrznej.