Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Opis robót

Postęp robót drogowych we wrześniu 2017 r.1

W miesiącu wykonano następujące roboty drogowe dla Zadania I na odcinku Radziejowice – Przeszkoda od km 420+100 do km 430+000:

- Bieżące utrzymanie drogi w km 420+100-430+000,

- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, z wywożeniem drążyzny, gałęzi i karpiny,

- Rozbiórka obiektów budowlanych,

- Wykonanie sączka,

- Wykonanie przepustów PEHD,

- Odhumusowanie DZ422L,

- Przygotowanie podłoża na drogach DZ420L, DZ422L, 421+275-421+375, 424+700-424+900,

- Wykonanie przepustów km 426+700; 426+600, Z4-01; DZ426Bp-02, DZ426L-02,

- Wwykonanie nasypu – WD2, WD3, WD5, WD6, DZ420L, DZ422L, DZ426 BP, DZ426L, DZ427P, DZ429L, 421+200-421+500,        423+600-424+200, 423+900-424+175, 426+900-427+175, 427+175-427+400, DG 150605,

- Wykonanie wykopów na DZ429L, DZ427L, 421+200-421+400, 422+200-422+300,

- Wykonanie podbudowy pomocniczej na DZ420L, DL427L, 420+900-421+220, 426+900-427+200, 429+100-429+400,

- Wykonanie podbudowy z chudego betonu 420+880-421+180, 421+600-421+900, 422+610-423+050, 423+050-423+525,              426+150-426+400, 428+550-428+630, 429+030-429+360, 429+360-429+720, 429+720-429+800, 429+870-430,

- Układanie betonu nawierzchniowego km 428+300-428+500, 428+000-428+128, 427+515-427+820,

- Wwykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na DZ429L,

 

- Roboty brukarskie DZ422L, DZ429L, DZ427L, DZ420L, Rondo Z2

 

Postęp robót mostowych we wrześniu 2017 r.

W miesiącu wykonano następujące roboty mostowe na Zadaniu I na odcinku Radziejowice – Przeszkoda:

 1. Obiekt Kł-1a Kładka dla pieszych:

- betonowanie przyczółka P5;

 

 1. Obiekt WS-1 Wiadukt w ciągu drogi S8:

- wykonanie zasypek i stożków za przyczółkami;

- wykonanie izolacji bitumicznej termozgrzewalnej;

- wykonanie murów oporowych;

- beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P2;

 

 1. Obiekt WD-2 - Wiadukt drogowy :

- betonowanie poprzecznic podpór P1, P4, P5;

- zamontowanie łożysk P1, P5;

- przygotowanie belek do montażu;

 

 1. Obiekt MS-2a – Most w ciągu drogi S8 nad rzeką Pisia Tuczna:

- betonowanie korpusów podpór P1DL, P2DL;

- montaż konstrukcji stalowej L, DL(rozpoczęto);

- montaż deskowania traconego L;

 

 1. Obiekt WD-3 - Wiadukt drogowy :

- betonowanie podpór P2, P3, P4;

- betonowanie przyczółków P1, P5;

 

 1. Obiekt Kł-3a Kładka dla pieszych:

- betonowanie przyczółka P1;

 

 1. Obiekt WD-4 - Wiadukt drogowy :

- betonowanie poprzecznic P1, P2, P3;

- montaż belek prefabrykowanych;

 

 1. Obiekt WD-5 - Wiadukt drogowy :

- betonowanie fundamentów P2;

 

 1. Obiekt WD-6 - Wiadukt drogowy :

 

- betonowanie fundamentów P2.

 

 

 

 Postęp robót branżowych we wrześniu 2017 r.

W bieżącym miesiącu wykonano następujące roboty branżowe na Zadaniu I na odcinku Radziejowice – Przeszkoda od km 420+100 do 430+000:

 

 

 1. Branża telekomunikacyjna:

  - Budowa ostatniego odcinka rurociągów kablowych z rur HDPE 40mm dla zaciągnięcia telekomunikacyjnych kabli                   światłowodowych OKD 515 i OKP 94016 od złącza ZP3 do złącza projektowanegoZR2 w studni nr.2 oraz złącza nr. ZP07 do projektowanego ZP08 w studni kablowej nr.5 kolizja TXII 1/1.

  - Układanie w ziemi i montaż kabli miedzianych do szafy kablowe nr ZRE2A nr. "400" i "200" XTKMXpw 50x4x0,8

  - Przełączenie kabla światłowodowego OKD 515 na odcinku 422+660 do 424+550

  - Demontaż przebudowanych kabli światłowodowych i miedzianych

  - Przebudowa szafki kablowej ZRG1C z kablami miedzianymi ziemnymi, układanie rur ochronnych na kablach miedzianych i    rurociągu HDPE 40, zasypywaniu wykopów po rurociągu i kablach doziemnych, zagęszczaniu zasypki - kontynuacja prac.

 

 

 1. Branża elektryczna:

  - Kontynuowano przebudowę sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN - Nr kolizji SN I, SN VIII,

  - Kontynuowano przebudowę sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia nn - Nr kolizji NN I, NN VII, NN XXIII, NN XXIV,      NN XXVII, NN XXVIII, NN XXXI, NN XXXVI,

  - Kontynuowano wykonywanie oświetlenia na MOP Przeszkoda.

 

 

 1. Wod.-Kan.:

  - Prace przy kolizjach:W2, W3.


 1. Przebudowa gazociągów:

  - Roboty przy przebudowie sieci gazowych: prace przy kolizjach: G1, G2, G3, G6, G7, G8.

 • Wykonano przepięcie kolizji 1, 2, 2a, 2b,

 • Trwają prace na kolizji 5 i 3,

 • Przygotowano kolizję 6 do próby,

 • Trwają prace na kolizji 8 w punktach 8.26 - 8.28 PE40,

 • Kolizja 7 gotowa do próby. 

 

 

 1. Branża melioracyjna, przebudowa rzek:

  - Roboty przy sieciach melioracyjnych.

 

 

 

 1. Zieleń/Ochrona środowiska:

  - Zaczęto realizować prace związane z adaptacją zieleni w postaci drzew przy rzece Pisia-Tuczna. Duża grupa drzew           istniejących po prawej stronie, stanowi ważny element projektowanych nasadzeń wchodzący w skład zieleni                     naprowadzającej zwierzęta.

  - W wielu miejscach, po wycinkach zalegają gałęzie, konary i karpy, które nie zostały posprzątane przez Podwykonawcę.          Takie schronienia będą domem na okres zimy dla drobnych zwierząt: płazów, ssaków , gadów. Nie sprzątnięcie ww.                pozostałości będą powodowały na rzece Pisia-Tuczna zaporę, na której zatrzymują się śmieci komunalne.

  - Zamontowano płotki herpetologiczne przy głębokim wykopie, niedaleko projektowanego zbiornika krytego ZK-8, w                  bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Pisia-Tuczna.

  - Zostały zakończone wyburzenia obiektów mieszkalnych i gospodarczych.

  - Zostały zamontowane faszyny na nowo przełożonym odcinku rzeki Wężyk po prawej stronie.

 

 

 1. Wyburzenia:

We wrześniu 2017r. nie prowadzono robót z zakresu konstrukcyjno-budowlanych.