Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Opis robót

Postęp robót drogowych w maj 2018 r.

W miesiącu wykonano następujące roboty drogowe na Zadaniu I na odcinku Radziejowice —

Przeszkoda:

1. Przygotowanie Placu Budowy:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie nasypów,

2. Wykonanie Robót ziemnych - wykopy,

3. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C8110,

4. Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego,

5. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,

6. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

7. montaż lub wykonanie elementów ulic m.in. barier energochłonnych,

8. Roboty wykończeniowe:

- profilowanie skarp i pasa dzielącego,

- humusowanie skarp, rowów, terenów płaskich i pasa dzielącego,

 

 

Postęp robót mostowych w maju 2018 r.

W miesiącu wykonano następujące roboty mostowe na Zadaniu I na odcinku Radziejowice —

Przeszkoda:

1. Obiekt Kł-1a Kładka dla pieszych:

- wykonanie murów z gruntu zbrojonego P5;

2. Obiekt WS-1 Wiadukt w ciągu drogi S8:

- rozbiórka istniejącego obiektu po stronie prawej;

3. Obiekt WD-2 - Wiadukt drogowy :

- wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego;

- montaż barier, balustrad;

- wykonanie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych

4. Obiekt MS-2a — Most w ciągu drogi S8 nad rzeką Pisia Tuczna:

- montaż filigranów na drodze DP;

- montaż konstrukcji stalowej na drodze DP;

- wykonanie próbnych obciążeń obiektu statycznych i dynamicznych;

5. Obiekt WD-3 - Wiadukt drogowy :

- zbrojenie i betonowanie poprzecznic P1, P2, P3, P4, P5 — faza I;

6. Obiekt Kł-3a Kładka dla pieszych:

- wykonanie gzymsów P1;

- wykonanie murów z gruntu zbrojonego P4;

7. Obiekt WD-4 - Wiadukt drogowy :

- wykonanie zakończeń murów oporowych;

8. Obiekt WD-5 - Wiadukt drogowy :

- betonowanie ustroju nośnego;

- wykonanie murów z gruntu zbrojonego P1, P5;

9. Obiekt WD-6 - Wiadukt drogowy :

- zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej P1;

- wykonanie murów z gruntu zbrojonego P1;

10. Obiekt MO-2 — Mur oporowy :

- wykonanie wykopów;

- wykonanie murów z gruntu zbrojonego.

 

 

Postęp robót branżowych w maju 2018 r.

W bieżącym miesiącu wykonano następujące roboty branżowe na Zadaniu I na odcinku

Radziejowice — Przeszkoda od km 420+100 do 430+000:

1. Branża telekomunikacyjna:

Wykonawca nie wykonywał żadnych prac w/w branży.

2. Branża elektryczna:

Realizacja prac przy budowie oświetlenia drogowego,

Realizacja prac przy zasilaniu urządzeń zarządzających ruchem.

3. Wod.-Kan.:

Wykonawca nie wykonywał żadnych prac w/w branży.

4. Przebudowa gazociagów:

Wykonawca nie wykonywał żadnych prac w/w branży.

5. Branża melioracyjna, przebudowa rzek:

Realizacja prac przy przebudowie kanalizacji deszczowej,

Realizacja prac przy przebudowie zbiorników retencyjnych,

Realizacja prac przy budowie melioracji.

6. Zieleń/Ochrona środowiska:

Przeprowadzono kontrolę cieków wodnych, rowów i wykopów pod kontem obecności

herpetofauny, jak również stan płotków herpetologicznych oraz wykopów przy

nowowybudowanych przepustach,

Wykonywanie prac związanych z monitorowaniem studzienek wpadkowych pod względem

obecności płazów,

Kontrolowanie Placu Budowy pod względem obecności gniazd ptaków m.in. spostrzeżono

na hałdach humusu norki jaskółek brzegówek,

Udokumentowano występowanie m.in. winniczków, pliszki siwe, makolągwy, sieweczek

rzecznych.

7. Kanał technologiczny:

Realizacja prac przy budowie kanału technologicznego.

8. Wyburzenia:

W maju 2018 r. nie prowadzono robót z zakresu konstrukcyjno-budowlanych.