Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Opis robót

Postęp robót drogowych za Październik 2018 r.

W miesiącu wykonano następujące roboty drogowe na Zadaniu I na odcinku Radziejowice —

Przeszkoda:

Bieżące utrzymanie drogi

Roboty przygotowawcze do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

Profilowanie skarp i pasa dzielącego

Wykonanie robót ziemnych

Wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10

Wykonanie nawierzchni betonowej

Wykonanie robót brukarskich

Roboty wykończeniowe:

humusowanie skarp i pasa dzielącego oraz rowów drogowych

 

 

Postęp robót mostowych za Październik 2018 r.

W miesiącu wykonano następujące roboty mostowe na Zadaniu I na odcinku Radziejowice —

Przeszkoda:

Obiekt KŁ-la (420+771,70) — Kładka pieszo-rowerowa nad drogą ekspresową S-8:

prace zakończone na obiekcie,

Obiekt WS-1 (421+570,04) — Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S-8 nad drogą gminną:

betonowanie płyty przejściowej P1 oraz ustroju po prawej stronie,

wykonanie murów z gruntu zbrojonego,

wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego.

Obiekt WD-2 (422+885,23) — wiadukt w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową S8:

zakończenie prac na obiekcie.

Obiekt MS-2a (424+286,46) — Most w ciągu drogi ekspresowej S-8 nad rzeką Pisia-Tuczna:

betonowanie płyt przejściowych P1 i P2 oraz ustroju po prawej stronie,

wykonanie murów z gruntu zbrojonego,

wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego.

Obiekt WD-3 (424+619,00) — wiadukt w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową S8:

Montaż dylatacji i kolektorów odwodnienia,

wykonanie murów z gruntu zbrojonego.

Obiekt KŁ-3a (426+200,75) — Kładka pieszo-rowerowa nad drogą ekspresową S-8nad

drogą ekspresową S8:

prace zakończone na obiekcie.

Obiekt WD-4 (426+634,94) — Wiadukt w łącznicy Z4 nad drogą ekspresową S-8:

wykonanie próbnego obciążenia.

Obiekt WD-5 (427+323,41) — wiadukt w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową S8:

wykonanie próbnego obciążenia,

montaż kolektorów odwodnienia.

Obiekt WD-6 (429+116,00) — wiadukt w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową S8:

wykonanie próbnego obciążenia,

montaż kolektorów odwodnienia.

Obiekt MO-2 (424+286,46) — mur oporowy: brak prac

 

 

Postęp robót branżowych za październik 2018 r.

W bieżącym miesiącu wykonano następujące roboty branżowe na Zadaniu I na odcinku

Radziejowice — Przeszkoda od km 420+100 do 430+000: 

1. Branża telekomunikacyjna:

. Wykonawca nie wykonywał żadnych prac w/w branży.

2. Branża elektryczna:

Realizacja robót przy przebudowie oświetlenia drogowego,

Roboty przy przebudowie sieci elektroenergetycznych na MOP „Żabia Wola" wraz z

demontażem i przebudową linii napowietrznej.

3. Wod.-Kan.:

wykonywane są wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, przejścia poprzeczne (kanały)

oraz wyloty przykanalików na skarpy,

Prace przy przebudowie zbiornika retencyjnego,

4. Przebudowa gazociagów:

. Wykonawca nie wykonywał żadnych prac w/w branży.

5. Branża melioracyjna, przebudowa urządzeń melioracyjnych i koryt cieków:

Roboty przy budowie i przebudowie melioracji m.in. Mel-4a, Mel-6, Mei-10,

Prace przy rzece Wężyk.

6. Zieleń/Ochrona środowiska:

przeprowadzono kontrolę zabezpieczeń studzienek wpadowych z osadnikami przy pomocy

tzw. siatki Żabianki,

humusowanie skarp i terenów płaskich z obsiewem,

rozpoczęto prace związane z regulacją rzeki Pisa Tuczna na dolnym przejściu dla zwierząt

wraz z darniowaniem,

rozpoczęto prace na przepustach hydro-ekologicznych.

7. Kanał technologiczny:

Realizacja prac przy budowie kanału technologicznego.

8. Branża konstrukcyjno-budowlana:

MOP „Przeszkoda" — montaż stolarki wraz z montażem instalacji sanitarnej,

MOP „Żabia Wola" — roboty wykończeniowe stropodachu, wykonanie elewacji

wewnętrznej i zewnętrznej, ułożenie warstw podłogi na gruncie oraz montaż instalacji

sanitarnej,

MOP „Krze" — roboty wykończeniowe stropodachu, wykonanie elewacji wewnętrznej i

zewnętrznej.