Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca - Zadanie I

 

 

Wykonawca - Zadanie II

 

 

Inżynier

 

 

 

 

 

   

Zakres robót - Zadanie II

Zadanie II - kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda-Paszków o długości około 11,6km obejmuje w szczególności:


1.Rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od km 430+000 do km 441+621,21 o długości 11,6 km i przekroju 2x3,5m na długości 9,8km oraz o przekroju 3x3,5m na długości 1,8km, z pasem awaryjnym o szer. 2,5m.

2.Budowę węzłów drogowych: „Siestrzeń”, „Młochów”, „Nadarzyn”.

3.Budowę dojazdów do wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych (gminnych i powiatowych).

4.Budowę dróg równoległych do trasy głównej dla obsługi przyległego terenu oraz do celów ppoż.

5.Budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów w ciągu i nad S8, mostów, przejazdów, kładek dla pieszych).

6.Budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych.

7.Budowa Obwodu Utrzymania Drogi.

8.Budowę urządzeń zabezpieczających ruch pieszy.

9.Budowę zatok autobusowych z peronami i wiatami przystankowymi.

10.Aktualizację i uzupełnienie badań geotechnicznych.

11.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne, urządzenia zamykające odpływ od rzek, zbiorniki bezodpływowe dla odpadów niebezpiecznych na MOP-ach i innych).

12.Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak:
a.urządzenia podczyszczające spływy powierzchniowe z drogi w postaci piaskowników, osadników i studni osadnikowych oraz urządzeń zamykających, w sytuacjach awaryjnych, odpływ do odbiorników,
b.rowy i zbiorniki retencyjne uszczelnione poprzez zastosowanie geomembrany,
c.ekrany akustyczne,
d.przejścia dla zwierząt,
e.ogrodzenie,
f.ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów,
g.nowe nasadzenia roślinności,
h.i innych.

13.Budowę nowych i przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej(elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i melioracyjne i inne).

14.Rozbudowę MOP-u (włączenie i wyłączenie z S-8, drogi wewnętrzne, zagospodarowanie zgodnie z PFU).

15.Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.

16.Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

17.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad.

18.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy.

19.Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.

20.Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

21.Wycinkę istniejącej zieleni (drzew i krzewów).

22.Zimowe utrzymanie drogi (I-wszy standard utrzymania)

23.Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

24.Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.

25.Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

26.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Data rozpoczęcia realizacji Umowy: 03.06.2015 r.

Planowana data zakończenia Robót: 03.10.2018 r.

Wartość Całkowita Kontraktu: Zadanie II

 436 650 177,51  zł BRUTTO